Kategorie

www.madisson.cz
NOVINKA: Při nákupu zboží nad 2000kč včetně DPH – doprava zdarma

Obchodní podmínky


I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Madisson s.r.o., IČO 26124637, DIČ CZ26124637, se sídlem: Soumarská 1541/8, 104 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 72284 jako prodávající (dále jen „Madisson“ nebo „Prodávající“

a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
 
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s firmou Madisson nebo s ní jinak jedná.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla pro podnikatele.

 
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito OP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.  

II. Reklamační řád

1) V případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

Odstoupení od smlouvy musí Kupující zaslat na adresu sídla Madissonu nebo na e-mailovou adresu Madissonu.

Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Madissonu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od Madissonu obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, Madisson doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Madissonu spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu, kam budou vrácené peníze poslány.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Madisson bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Madisson není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Madissonu odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Madissonem a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.2) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, které Madisson splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Madissonu a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

g) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;

3) smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Madissonu.

4) Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování: Madisson s.r.o., Soumarská 1541/8, 104 00 Praha 10

Adresa elektronické pošty: info@madisson.cz

Telefon: +420 271 743 154

+420 777 180 412III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Madissonem tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Madissonem, za případné chyby při přenosu dat Madisson nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Madisson neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li v OP uvedeno jinak.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Madisson zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Madissonu kupní cenu.

Madisson si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Madisson Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

Madisson splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li Madisson věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu předáním dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Madisson odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli, jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li Madisson větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Madisson odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Madisson věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Madisson věc pro přepravu.

3. Odpovědnost Madissonu

Madisson odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Madisson odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Madisson nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Madisson uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

 3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

 4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo

 4. vyplývá-li to z povahy věci.

U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

4. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

 2. na odstranění vady opravou věci;

 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

 4. odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Madissonu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Madissonu; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Madisson vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Madisson nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Madisson nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

IV. Bezpečnost a ochrana informací

Společnost Madisson s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a Právním řádem ČR. Bezpečnost vašich osobních údajů je naše priorita a zároveň chceme, abyste mohli i nadále využívat všechny naše služby bez jakýchkoli omezení.

1) Jaké osobní údaje zpracováváme?

 • identifikační údaje, jako jsou např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ, uživatelské jméno a heslo

 • kontaktní údaje, jako jsou poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa

 • vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy

 • údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu, údaje o reklamacích2) Proč údaje zpracováváme?

Pokud se zaregistrujete na našem e-shopu, vytvoříte u nás objednávku nebo u nás nakoupíte, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o vašich objednávkách, vašem nastavení (pokud u nás máte účet) primárně za účelem plnění našich smluvních povinností (dodávka objednaných produktů).

3) Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. Pro zpracování osobních údajů využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů.

V případě, že budeme Vaše osobní údaje sdílet s třetími subjekty, budou tito zavázáni smlouvou o dodržování ochrany osobních údajů.

Údaje, které nám předáte, zpracováváme především pro účely poskytování našich služeb, naši vnitřní potřebu, případně marketingové a obchodní účely. Rozhodnete-li se zpracování některých údajů odmítnout nebo vymazat, máte možnost tak učinit písemně na e-mailové adrese info@madisson.cz

4) Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Právo na přístup: Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů.

Právo na opravu: Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz: Toto právo Vám dává možnost požadovat, aby společnost vymazala Vaše údaje a nadále je neuchovávala, pokud zde nebude jiná zákonná překážka např. z důvodu veřejného zájmu či právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování.

Právo na přenositelnost: Toto právo Vám umožňuje přesouvání či předávání Vašich osobních údajů mezi správci.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na základě automatizovaného zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na omezení zpracování: V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování, ale jen po omezenou dobu.

Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje bez dalšího zpracovávat; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost: Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány bezpečně, a to po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům, pro které byly shromážděny.

5) Ukládání cookies

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.6) Zasílání obchodních sdělení

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

V. Ceny

 1. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

 2. Cena zboží je uvedena v internetovém obchodě dodavatele na adrese www.madissonshop.cz a v emailu potvrzujícím objednávku zboží.

 3. Ceny nabízené v internetovém obchodě platí výhradně pro objednávky generované prostřednictvím Internetového obchodu.

 4. Bez DPH je možné vystavit fakturu zahraničnímu odběrateli pouze po udání platného DIČ.

 5. V případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude Madisson Kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží Madissonem. Případný rozdíl mezi uhrazenou odhadovanou cenou a kupní cenou bude Madissonem vrácen, nebo Kupujícím doplacen před dodáním zboží, pokud se Kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. Madisson si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 14 dní) má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž Madisson vycházel v okamžiku předobjednání zboží Kupujícím do té míry, že na Madissonu nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávkou vázána, má Madisson právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat Kupujícího.VI. Platební podmínky

 1. Za všechny dodávky platí kupující při převzetí zboží hotově (dobírkou) nebo v případě udání IČO a následného schválení dodavatelem převodem do 14 dnů po obdržení zboží.

 2. Součástí každé dodávky zboží je platný daňový doklad.

 3. Pro smluvní obchodní partnery zasílá dodavatel objednané zboží na fakturu. Splatnost faktury a další podmínky jsou dohodnuty individuálně.VII. Dodací podmínky

1) Termíny dodání:

a) Přijaté objednávky jsou expedovány do 10 pracovních dnů dle zvoleného způsobu dopravy. Z důvodu rychlé obrátky zásob může dojít k vyprodání zásob zvoleného produktu. Za tyto výjimečné situace se internetový obchod předem omlouvá.

b) Dodavatel odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce.

c) Není-li dodavatel schopen zboží dlouhodobě odeslat, může být s kupujícím dohodnut jiný termín dodání. V takovém případě má však kupující právo od smlouvy odstoupit.

2) Způsoby dodání:

a) Pro dodání objednaného produktu využívá internetový obchod dopravce GLS.

b) Cena dopravy a příplatků je uvedena při vytváření objednávky.

c) Přepravy do Slovenské republiky jsou uskutečňovány prostřednictvím společnosti GLS.

d) Při nákupu zboží nad 2000 Kč včetně DPH – doprava zdarma

3) Kontrola zásilky

a) Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu.

b) Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

c) Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@madisson.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou firmě Madisson. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však firmě Madisson možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.VIII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Madissonu a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení.

Internetový obchod poskytuje na dodané zboží záruku v minimálně zákonné délce 24 měsíců.

IX. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 6. 2018 a ruší předchozí znění OP.


DomůDomů

Nákupní košík  

(prázdný)

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy